Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van JuWell Massages. Je kunt ze ook downloaden door te klikken op het pdf-bestand.

Algemene Voorwaarden JuWell Massages.pdf

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
JuWell Massages: JuWell Massages is een praktijk voor ontspanningsmassages en spiermassages, gevestigd te 3431 CS Nieuwegein op het adres Stormerdijkstraat 12, hierna genoemd, JuWell Massages.
Medewerker: een persoon welke in dienst of werkzaam is voor en/of onder de naam van JuWell Massages. Deze medewerker is géén arts of therapeut.
Aangeboden dienstverlening:
verzorgen van diverse traditioneel klassieke massages zowel in de praktijk als op locatie. De massages zijn niet medisch en niet erotisch van aard.
De cliënt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur in dienst of werkende voor JuWell Massages.
Een behandeling: een overeenkomst tussen JuWell Massages enerzijds en de cliënt anderzijds, waarbij tegen betaling door de cliënt, een behandeling wordt gegeven door JuWell Massages.
Huisregels: het reglement waar de cliënt zich aan dient te houden in de aanloop naar en/of tijdens de behandeling. Huisregels zijn zowel van kracht op de vestiging als ook op locatie.
Een opdracht: een overeenkomst tussen JuWell Massages enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door JuWell Massages.
Een contract: een schriftelijke overeenkomst tussen JuWell Massages enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door JuWell Massages.
De opdrachtgever: de wederpartij van JuWell Massages welke de opdracht gegeven heeft aan JuWell Massages tot het tegen betaling geven van massages op locatie.
De contactpersoon: een personeelslid welke is aangesteld door de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de contacten tussen opdrachtgever en JuWell Massages.
De werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen JuWell Massages enerzijds en de opdrachtgever/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend de Algemene Voorwaarden van JuWell Massages van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in, dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
c. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij de offerte anders vermeldt.
d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien JuWell Massages aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk door JuWell Massages is bevestigd.
b. Indien van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door JuWell Massages gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van JuWell Massages op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien JuWell Massages één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract
a. Wijzigingen in een opdracht of contract zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door JuWell Massages zijn bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt JuWell Massages zich het recht om jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. JuWell Massages zal de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij JuWell Massages binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van JuWell Massages om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. JuWell Massages is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een contract afgesloten bij het geven van bedrijfsmassages aangegaan voor de duur van minimaal 10 opkomsten, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
b. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door JuWell Massages uit te voeren dienstverlening, uitgesloten hierbij zijn bedrijfsmassages deze vallen onder artikel 5.a, aangegaan voor de duur van minimaal 1 opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte of overeenkomst is vermeld.
c. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode  verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van reden(en).
d. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal JuWell Massages de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij JuWell Massages binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
e. Een cadeaubon vertegenwoordigt een financiële geldigheid van een jaar.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die JuWell Massages aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De diensten zullen, indien niet anders afgesproken, overeenkomstig het contract en/of overeenkomst gelden gedurende de gehele looptijd van het contract of opdracht. Pauzes, bepaald door JuWell Massages, zullen geheel voor kosten zijn van JuWell Massages.
b. Behandelingen worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. Deze tijd is inclusief omkleden van de cliënt en benodigde anamnese. Het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling gestelde tijd.

Artikel 7. Niet verschijnen
a. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal JuWell Massages haar diensten verlenen volgens een voor JuWell Massages gangbaar behandelschema. Bij hantering van het genoemde behandelschema komt verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van een persoon/personen voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 9c.
b. Indien een cliënt niet verschijnt voor een behandeling, is JuWell Massages gerechtigd, mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8a in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 8. Annulering
a. Annulering van een losse behandeling door de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is JuWell Massages gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
b. Annulering van afgesloten contracten/opdrachten voor presentaties, demonstraties, bedrijfs-, evenementenmassages en overige massages op locatie dienen door de opdrachtgever/contactpersoon uiterlijk 1 kalendermaand voor de afgesproken aanvangsdag schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door JuWell Massages €100,- administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is JuWell Massages gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. Bij annulering gedaan door JuWell Massages zullen bij een losse behandeling de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Indien JuWell Massages binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling een losse behandeling annuleert wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door JuWell Massages geannuleerde afspraak is voor beide partijen niet van toepassing.
d. Bij het annuleren van massages op locatie, presentaties of demonstraties gedaan door JuWell Massages wordt het door de deelnemer/opdrachtgever betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de deelnemer/opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade worden niet door JuWell Massages vergoed.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden
a. De opdrachtgever van massages op locatie, presentaties of demonstraties dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte per masseur ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van door JuWell Massages aangeboden diensten.
b. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat JuWell Massages te allen tijde de werkzaamheden ethisch en hygiënisch kan uitvoeren. Indien blijkt dat de opdrachtgever hierin in gebreke is gebleken is JuWell Massages gerechtigd de desbetreffende dienst(en) niet aan te vangen/te onderbreken en de dienst 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijke en verplicht zichzelf, eventueel in samenwerking met een eigen contactpersoon, tot de planning van het behandelschema en de organisatie van de afgesproken dag(en). Eventuele lege plaatsen als ook het niet verschijnen van deelnemers, werknemers en/of cliënten zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.
d. De opdrachtgever dient een contactpersoon kenbaar te maken aan JuWell Massages. Deze contactpersoon is tevens verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen in het behandelschema.
e. De deelnemer, werknemer en/of cliënt dient recentelijk/actueel medicijngebruik, lichamelijke problemen/aandoeningen, zwangerschap, recentelijk/actueel behandeling van een arts, specialist, therapeut of andere behandelaren kenbaar te maken aan de medewerker(s) van JuWell Massages voor aanvang van de behandeling of cursus.
f. JuWell Massages kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiende uit het verzwijgen van informatie zoals benoemd in artikel 9f.
g. JuWell Massages behoudt zich het recht voor behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
h. JuWell Massages is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar, tijdens en/of na afloop van een bandeling, cursus, presentatie en/of demonstratie.
i. JuWell Massages streeft er naar alle afgesproken dienst(en) doorgang te laten hebben. Mocht dit door welke omstandigheden dan ook niet mogelijk blijken te zijn, dan tracht JuWell Massages hiervoor een gelijkwaardige oplossing te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan heeft JuWell Massages het recht de afgesproken dienst(en) te annuleren. Bij annuleringen gedaan door JuWell Massages beroept JuWell Massages zich op artikel 8c/d.

Artikel 10. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens, tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
b. JuWell Massages behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
c. JuWell Massages is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen deze kenbaar te maken aan zijn cliënten.
d. Op prijzen gehanteerd door JuWell Massages wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.

Artikel 11. Geheimhouding/privacy
a. JuWell Massages zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, personeelsleden, deelnemers, cliënten, medewerkers en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.
b. JuWell Massages heeft geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opgelegd aan haar medewerkers.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht
a. JuWell Massages kan c.q. mag van de betrokken werknemer(s)/deelnemer(s) van de opdrachtgever als ook van de opdrachtgever zelve een dossier bijhouden.
b. JuWell Massages kan c.q. mag van de betrokken cliënten een dossier bijhouden.
c. Naast JuWell Massages heeft slechts de betreffende werknemer, deelnemer of cliënt recht op inzage in dit dossier. Een opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer/deelnemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient bij een opdracht/contract de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan JuWell Massages te betalen.
b. Massagebehandelingen welke zijn uitgevoerd in de massagepraktijk dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant te worden voldaan. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd JuWell Massages naar betrokken cliënt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/cliënt in verzuim. De verplichting van JuWell Massages tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever/cliënt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
d. Bij in artikel 13c genoemde verzuim komen alle rechtelijke en buitenrechterlijke kosten voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. Daaronder vallen onder anderen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
e. Voor het geval naar het oordeel van JuWell Massages de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich brengt, is JuWell Massages gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
f. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is JuWell Massages gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
g. Cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van JuWell Massages voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van JuWell Massages beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van JuWell Massages wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat JuWell Massages ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b. De opdrachtgever vrijwaart JuWell Massages voor aanspraken door derden, waaronder begrepen de cliënt(en) van de opdrachtgever indien JuWell Massages uit naam van de opdrachtgever werkzaam is.
c. JuWell Massages is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan JuWell Massages kunnen worden toegerekend.
d. Schade welke door een opdrachtgever, werknemer, deelnemer of cliënt veroorzaakt is aan have en goed welke door JuWell Massages beschikbaar is gesteld of welke door JuWell Massages is gehuurd/gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
e. JuWell Massages is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
f. JuWell Massages is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding
a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien:
– de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
– ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
– de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren;
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. Deze aangetekende brief dient uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe contractjaar door JuWell Massages te zijn ontvangen.
c. JuWell Massages is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden, indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 16. Eigendom
Apparatuur, materieel, producten, inboedel en/of inventaris welke eigendom zijn van JuWell Massages worden zonder overeenkomst tussen beide partijen niet uitgeleend/verhuurd. Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van JuWell Massages doet JuWell Massages direct aangifte bij de politie.